Informace o zárukách a reklamacích

K licencím zakoupeným u nás nabízíme více typů záruky. Typy záruky Vám popíšeme níže. Nejprve je nutné uvést, kdy nemůžete odstoupit od nákupu na eshopu:

Možnost odstoupení do 14 dnů „bez důvodu“ se nevztahuje na:

a) poskytování služeb od okamžiku jejich splnění a dal-li spotřebitel výslovný souhlas ke splnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poskytovatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v případě úplného poskytnutí služby pozbude právo na odstoupení od smlouvy,

b) dodávky zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodejce či poskytovatele a k nimž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodejce,

d) zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) opravu nebo údržbu provedenou v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost a dodání náhradních dílů nutných k provedení opravy či údržby,

g) zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) audio a video nahrávky nebo počítačové programy, pokud spotřebitel porušil jejich původní obal,

i) dodávky novin, periodik nebo časopisů,

j) ubytování, dopravu, stravování nebo využití volného času, pokud jsou objednané na určený termín (např. lístky na koncert, ubytování v penzionu),

k) smlouvy uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l) dodání online digitálního obsahu, tj. bez hmotného nosiče, který byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, a spotřebitel byl při uzavření smlouvy upozorněn, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

A dále na smlouvy:

a) na poskytování sociálních služeb, sociálního bydlení, péče o děti a podpory osob, které se trvale nebo dočasně nacházejí v nouzové situaci,

b) na poskytování zdravotní péče,

c) na sázky, hry nebo losy,

d) o právech k nemovitostem a nájmu bytu,

e) na výstavbu nové budovy a na podstatnou přestavbu budovy,

f) o zájezdu,

g) na dodávky potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného stálými doručovateli do domácnosti spotřebitele nebo do jiného místa, které si určil,

h) na přepravu osob,

i) uzavřené při použití prodejních automatů nebo automatizovaných obchodních prostor, nebo

j) uzavřené s poskytovatelem veřejně dostupné služby elektronických komunikací prostřednictvím telefonního automatu za účelem jeho používání nebo uzavřené za účelem jediného spojení spotřebitele telefonem, faxem nebo internetem.

Jinými slovy:

Od nákupu licencí u nás nelze odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu.

Základní záruka

-> Automaticky ke každému produktu

-> Vyřízení do 30 dní

-> Platí 24 měsíců

-> Bez premium podpory při aktivaci / instalaci

Premium záruka

-> Lze přikoupit nebo zakoupit přímo s vybranými produkty

-> Při reklamaci obdržíte do 24 hodin nový produkt

-> Doživotní záruka – doživotní platnost

-> Navíc premium podpora při instalaci / aktivaci

 

Základní záruka:

Základní záruka platí ke všem produktům, které u nás prodáváme. Doba na vyřízení reklamace je maximálně 1 měsíc. Záruka platí 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím pro všechno zboží, které není v popisku označeno jako nové. Pro zboží, označené v popisku jako nové platí záruka 24 měsíců. Všechny licence prodávané u nás jsou prodávány jako použité. 

Pro reklamaci vyplňte formulář ZDE . Je nutné vyplnit všechny požadované údaje a správně vyplnit odpovídající typ záruky, jinak může být reklamace zamítnuta.

Premium záruka

Premium záruka může být k produktu přikoupena, případně lze zakoupit přímo s některými produkty. Doba na vyřízení reklamace je u premium záruky maximálně 14 dní s tím, že při prvním uplatnění záruky ke každému produktu dostanete do 24 hodin úplně nový. Pokud na toto nově obdržené zboží zadáte znovu reklamaci, bude již reklamace vyřízena jako základní. Záruka platí do konce života kupujícího, od převzetí zboží kupujícím pro všechno zboží, které není v popisku označeno jako nové. Pro zboží, označené v popisku jako nové platí záruka 24 měsíců. Všechny licence prodávané u nás jsou prodávány jako použité. 

Pro reklamaci vyplňte formulář ZDE . Je nutné zaškrtnout příslušné políčko, kde potvrdíte, že máte a uplatňujete premium záruku, jinak bude záruka vyřízena standartně – jako Základní záruka.

Na co se záruka nevztahuje?

Na případy stanovené zákonem

 

Jaké to jsou?

  • Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
  • U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
  • Jde-li o věci použité, neodpovídá prodejce za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí spotřebitelem.
  • Záruka také neplatí pro vady, o kterých spotřebitel při nákupu věděl, jakož i pro ty, které po převzetí na věci sám způsobil.
  • Dále prodejce neodpovídá za vady, které spotřebitel na věci způsobí nedodržením obecných zásad zacházení s věcí, popř. zásad speciálních, se kterými jej prodejce seznámil.
0