Podmínky ochrany osobních údajů
 
I.
Základní ustanovení

Správcem osobních údajů
podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Jindřich Pospíšil, IČO
09359931 se sídlem Budov 38, Ústí nad Labem, 40322, Česká
republika, zapsaný/á v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem
města Ústí nad Labem, živnostenský obor, Velká Hradební 2336/8, 40100, Ústí nad
Labem (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce
jsou:

adresa: Budov 38, Ústí
nad Labem, 40322
e-mail: podpora@waresoft.eu
telefon: +420 774 306 555

Osobními údaji se rozumí
veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě;
identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo
identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno,
identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více
zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické,
kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval
pověřence pro ochranu osobních údajů.

 
II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává
osobní údaje, které jste mu poskytl/anebo osobní údaje, které správce získal na
základě plnění Vaší objednávky:

●        jméno
a příjmení
●        e-mailová adresa
●        poštovní adresa
●        telefon
●        IP adresa

●        v
případě společnosti její název, IČ, DIČ
●        v případě OSVČ IČO

 

Správce zpracovává Vaše
identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 
III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem
zpracování osobních údajů je

●        plnění
smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
●        splnění právní povinnosti
správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
●        oprávněný zájem správce na
poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a
newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
●        Váš souhlas se zpracováním pro
účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a
newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona
č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že
nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování
osobních údajů je

●        vyřízení
Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu
mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou
nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí
osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez
poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce
plnit,
●        plnění právních povinností
vůči státu,
●        zasílání obchodních sdělení a
činění dalších marketingových aktivit.

Ze strany správce
dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22
GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 
IV.
Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní
údaje

●        po
dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu
mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15
let od ukončení smluvního vztahu).
●        po dobu, než je odvolán
souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 2 let,
jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby
uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 
V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů
jsou osoby

●        podílející
se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,
●        zajišťující služby provozování
e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
●        zajišťující marketingové
služby.

Správce má v úmyslu
předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní
organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé
mailingových služeb / cloudových služeb.

 
VI.
Zpracovatelé osobních údajů

Zpracování osobních
údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito
zpracovatelé:

●        poskytovatel
služby Mailchimp,
●        společnost WordPress,

●        Google,
●        Facebook,
●        Případně další poskytovatel
zpracovatelským softwarům služeb a aplikací, které však v současné době
správce nevyužívá.
 
 
VI.
Vaše práva

Za podmínek stanovených
v GDPR máte

●        právo
na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
●        právo opravu osobních údajů
dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
●        právo na výmaz osobních údajů
dle čl. 17 GDPR,
●        právo vznést námitku proti
zpracování dle čl. 21 GDPR,
●        právo na přenositelnost údajů
dle čl. 20 GDPR a
●        právo odvolat souhlas se
zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený
v čl. III těchto podmínek.

Dále máte právo podat
stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo
porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na
soud.

 
VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že
přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení
osobních údajů.

Správce přijal technická
opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů
v listinné podobě.

Správce prohlašuje, že
k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 
VIII.
Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z
internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s
podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami
souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře.
Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany
osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto
podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých
internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši
e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.09.2020

 

Zásady ochrany osobních
údajů společnosti WordPress:

 

Kdo jsme

Naše webová adresa je:
https://waresoft.eu.

Jaké shromažďujeme
osobní údaje a proč je shromažďujeme

Komentáře

Když návštěvníci přidají
komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro
komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč,
což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být
poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také
hash), díky kterému lze určit, jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany
osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde:
https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový
obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Média

Pokud nahráváte obrázky
na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o
poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolná data o
poloze z obrázků na webu.

Kontaktní formuláře

Cookies

Pokud na naše stránky
přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové
stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete
psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto
soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud navštívíte naši
přihlašovací stránku, nastavíme dočasné cookies pro ověření, zda váš prohlížeč
přijímá soubory cookies. Tento soubor cookies neobsahuje žádná osobní data a
při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám
nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů
a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají
životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok.
Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva
týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo
publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie
neobsahuje žádná osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste
právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Vložený obsah z dalších
webů

Příspěvky na těchto
stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články
atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako
kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky
mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další
sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem,
včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste
přihlášeni na danou webovou stránku.

Analytika:

K webové analytice
využíváme služby Google Analytics. Zásady ochrany dat společnosti Google
naleznete zde: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs&utm_id=ad

S kým sdílíme vaše
údaje:

Facebook: https://www.facebook.com/business/gdpr

 

Jak dlouho uchováváme
vaše údaje

Pokud přidáte komentář,
komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou
uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných
komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se
registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje,
které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv
vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou
změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace
zobrazit a upravovat.

Jaká máte práva?

Pokud máte na tomto webu
účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s
exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste
nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které
o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z
administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků
mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu,
která může být umístěna v zahraničí.

Od kterých třetích stran
získáváme osobní údaje?

Facebook
Google

 

 

0